Dbamy o naszych klientów

Gwarancja

I Warunki gwarancji

1. Gwarantem oraz Producentem mebli marki TABELL jest Michał Balak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Balak, 34-105 Stanisław Górny 142A, NIP 551-264-23-94, REGON: 384835684; adres poczty elektronicznej: kontakt@tabell.pl, tel.: 572 286 312, zwany dalej Producentem lub TABELL.

2. „Nabywca” oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), który nabył stół wyprodukowany przez Producenta do osobistego użytku.

3. „Niniejsza Karta Gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnych w rozumieniu art. 5772 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.)”.

4. Gwarancja obejmuje produkty zakupione i użytkowane na terenie Polski.

5. Karta Gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu oraz gdy jest podpisana przez Nabywcę na dowód przyjęcia i zaakceptowania warunków w niej zawartych. UWAGA: Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniona karta jest nieważna.

6. Producent zapewnia dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, na które wydana jest niniejsza Gwarancja, na zasadach i warunkach w niej określonych.

7. Termin gwarancji wynosi dwa lata od daty sprzedaży mebli, pod warunkiem ich właściwego zmontowania i ustawienia oraz przy zachowaniu prawidłowych zasad użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem.

8. „Gwarancja obejmuje wyłącznie wady mebli powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Producent nie odpowiada z tytułu udzielonej gwarancji za utracone przez Nabywcę korzyści oraz szkodę, którą Nabywca poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady w produkcie”.

9. Gwarancją nie są objęte:  

a. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.  

b. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli.  

c. Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Nabywcę, lub na zlecenie Nabywcy.  

d. Zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (zmiany barwy i połysku drewna).  

e. Różnice w odcieniu elementów wykonanych z naturalnego drewna użytego do produkcji, które zależne są od warunków siedliskowych drzew.  

f. Wady wynikające z niewłaściwego zmontowania i ustawienia produktów oraz z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów.  

g. Wady wynikające z zabrudzeń i zaplamienia powierzchni mebli olejowanych.

10. „Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku nieprzestrzegania zasad użytkowania mebli opisanych w pkt II niniejszej karty gwarancyjnej”.

11. „Reklamację z tytułu wad objętych gwarancją Nabywca zgłasza Producentowi niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenie reklamacyjne Nabywca przesyła do Producenta na jego adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej, przedstawiając opis i zdjęcia uszkodzenia, dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną”.

12. „Producent odniesie się do zasadności zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Producent może w tym czasie wykonać oględziny reklamowanego mebla w miejscu, w którym się znajduje”.

13. Reklamacje będą załatwiane w ciągu 14 dni od daty uznania roszczeń Nabywcy, nie później jednak niż w ciągu 28 dni od daty ich zgłoszenia. Za zgodą Nabywcy może być ustalony inny termin załatwienia reklamacji.

14. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie wykonano z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.

15. Jeżeli charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach fabrycznych, naprawy gwarancyjnej dokonuje się u Nabywcy.

16. „Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania naprawy mebli. W szczególnych wypadkach Producent może zdecydować o wydaniu nowego mebla zamiast naprawy”.

17. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje Producent.18. „Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zamieszczonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.)”.

II Zasady użytkowania

Gwarancją objęte są jedynie meble, których użytkowanie zgodne jest z opisanymi poniżej zasadami:

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem.

2. Meble należy przechowywać i użytkować w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi od 18C do 30C, a wilgotność powietrza zawiera się w przedziale 40-70%.

3. Meble muszą być ustawione na wypoziomowanej posadzce. Przenoszenie mebli w stanie złożonym wymaga podniesienia ich z podłoża.

4. Nie należy ustawiać mebli w odległości mniejszej niż 1 m od źródeł ciepła (grzejniki, kominki, piece).

5. Podłoże, na którym stoi mebel, musi być suche.

6. „Meble należy czyścić, pielęgnować i okresowo konserwować zgodnie z zasadami opisanymi w pkt III i IV niniejszej karty gwarancyjnej”.

7. Do czyszczenia mebli nie należy używać środków zawierających substancje ścierające lub rozpuszczalniki. Przestrzegamy także przed stosowaniem chemicznych środków do konserwacji mebli, gdyż mogą one działać negatywnie na powłokę olejowosku, którym zabezpieczone są meble TABELL.

8. Nie należy narażać powierzchni drewnianych na bezpośredni kontakt z wodą; wszelkie płyny powinny być możliwie szybko wycierane suchą szmatką z powierzchni mebla.

9. Należy unikać bezpośredniego kontaktu elementów drewnianych z wilgotnymi przedmiotami zawierającymi żelazo, ponieważ drewno dębowe zawiera garbniki, które wchodzą w reakcję ze związkami żelaza. W wyniku takiej reakcji powstają trudne do usunięcia przebarwienia drewna.

10. Drewno podlega naturalnemu procesowi starzenia, w wyniku którego może zmieniać swoją barwę. Należy unikać intensywnego eksponowania elementów drewnianych mebla na promieniowanie UV (światło słoneczne).

Chciałbyś się
z nami skontaktować?

Potrzebujesz pomocy w wyborze mebli? Masz dodatkowe pytania? Wystarczy, że wypełnisz formularz.

Obsługa klienta dostępna pon.-pt. od 8:00 do 16:00.
Odpowiedź otrzymasz maksymalnie w 24h.
Konsultacja jest zawsze bezpłatna.

Napisz do nas: kontakt@tabell.eu.
zadzwoń do nas: 571 917 108 lub wypełnij poniższy formularz.

Dziękujemy za przesłanie formularza! Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie.
Ups! Coś poszło nie tak :c
Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz politykę prywatności oraz regulamin.