Regulamin

§ 1

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów, produktów i usług prowadzonej przez MB Michał Balak NIP 5512642394, REGON 384835684 za pośrednictwem strony internetowej www.tabell.eu zwanego w dalszej części Sprzedawcą Usługodawcą, Producentem lub Tabell.

§ 2

DEFINICJE

Klient – każdy podmiot korzystający ze funkcji dostępnych na stronie www.tabell.eu

Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług na stronie www.tabell.eu

Sklep Tabell – serwis internetowy prowadzony przez Tabell pod adresem internetowym www.tabell.eu 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Zamówienia.

Konto – konto klienta na stronie www.tabell.eu, za pośrednictwem, którego składa się zamówienia.

Rejestracja – wypełnienie formularza, umożliwiającego utworzenie Konta.

Zamówienie – formularz dostępny na stronie www.tabell.eu za pośrednictwem, którego Klient składa zamówienie.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie obejmuje Towarów na zamówienie, wykonanych według specyfikacji Klienta lub według jego indywidualnego projektu i potrzeb.

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów, w szczególności warunki sprzedaży, warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także sposób postępowania w przedmiocie zwrotu lub reklamacji Produktów.

Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wyłączenie nie jest dopuszczalne.

Klientami Sklepu Tabell zawierającymi Umowę, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
POLITYKA PRYWATNOŚCI, COOKIES

Dane osobowe podawane przez Klientów odwiedzających Sklep Tabell, przetwarzane są przez Michała Balak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MB Michał Balak, NIP: 5512642394, REGON: 384835684; adres poczty elektronicznej: kontakt@tabell.eu tel.: 571917108 w dalszej części zwanego dalej Administratorem 

W zakresie dokonywania płatności za pośrednictwem operatora płatności administratorem danych osobowych jest ten operator. Dane te są udostępniane celem umożliwienia dokonania rozliczenia za zamówiony produkt.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 4

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU TABELL

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia zamówienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo z chwilą skorzystania przez Klienta ze Sklepu Tabell bez dokonania rejestracji Konta. 

Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracji i jest usługą bezpłatną. 

Usługa formularz zamówienia bez rejestracji polega na zawarciu umowy bez tworzenia Konta.

Klient może bezpłatnie skorzystać z usługi polegającej na przesyłaniu przez Tabell, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o dostępnych produktach i usługach 

Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.tabell.eu wiadomości do Tabell. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi prowadzenia Konta, newsletter składając stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@tabell.eu

Tabell może wypowiedzieć umowę na usługi z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy na usługi przez Tabell następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e-mail Klienta podany przy zakładaniu Konta lub składaniu zamówienia.

Tabell jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu o czym powiadomi Klienta na adres e-mail Klienta podany przy zakładaniu Konta lub składaniu zamówienia.

§ 5

PROWADZENIE I REJESTRACJA KONTA

Rejestracja Konta w serwisie internetowym Tabell jest bezpłatna.

Rejestracja następuje za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.tabell.eu w zakładce https://www.tabell.eu/sign-up.

Rejestracja wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez Klienta Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 

Logowanie do Konta odbywa się za pomocą adresu e-mail będącego loginem oraz hasła, które może być w każdej chwili zmienione przez Klienta.

Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Tabell o wszelkich zdarzeniach, których przedmiotem był nieuprawnione udostępnienie konta.

§ 6

ZAMÓWIENIA

Zawartość Sklepu Tabell stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a informacje dotyczące poszczególnych Produktów, prezentowane w Sklepie, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu poprzez dodanie widniejącego w Sklepie Tabell Produktu do Koszyka i złożenie zamówienia za pośrednictwem Konta lub bez konieczności rejestracji przy wykorzystaniu formularza zamówienia.

Poprzez złożenie zapytania za pośrednictwem formularza wyceny, w zakresie możliwości wykonania produktu nietypowanego lub według własnego projektu i złożenia zamówienia w wyniku akceptacji przesłanej oferty cenowej.

Formularz składania zamówienia wymaga podania dokładnych wymiarów, nazwy, koloru i ilości Produktu, imienia i nazwiska Klienta, wybranego sposobu i adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, danych niezbędnych do wystawienia faktury.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Tabell oferty zawarcia Umowy. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Tabell niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie na podany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie otrzymania oferty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zawarcia Umowy.

Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia i następuje poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia okienka potwierdzającego, że Klient zapoznał się z tymi dokumentami i w pełni akceptuje wszystkie ich postanowienia.

W trakcie składania zamówienia Klient przechodzi przez następujące etapy:

 1. logowanie się w Sklepie do Konta, które może nastąpić również po przejściu do kasy w celu potwierdzenia zawartości Koszyka,
 2. wybór Towaru i dodanie go do Koszyka,
 3. przejście do kasy w celu potwierdzenia zawartości Koszyka,
 4. wybór sposobu i adresu dostawy Zamówienia,
 5. wybór metody płatności za Zamówienie,
 6. potwierdzenie realizacji Zamówienia,
 7. przekierowanie na stronę operatora płatności on-line PayU.
 1. W trakcie składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta przechodzi przez następujące etapy:some text
  1. wybór Towaru i dodanie go do Koszyka,
  2. przejście do kasy w celu potwierdzenia zawartości Koszyka,
  3. wybór zamówienia bez rejestracji,
  4. wybór sposobu i adresu dostawy Zamówienia,
  5. wybór metody płatności za Zamówienie,
  6. potwierdzenie realizacji Zamówienia,
  7. przekierowanie na stronę operatora płatności on-line PayU.
 2. W trakcie składania zamówienia w wyniku zaakceptowania przesłanej oferty cenowej, Klient przechodzi przez następujące etapy:some text
  1. potwierdzenie lub modyfikacja oferty poprzez wybranie w ofercie opcji „Przejdź do zamówienia”,
  2. wybór sposobu i adresu dostawy Zamówienia,
  3. wybór metody płatności za Zamówienie,
  4. potwierdzenie realizacji Zamówienia,
  5. przekierowanie na stronę operatora płatności on-line PayU.
 3. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 4. Do momentu potwierdzenia zawartości Koszyka Klient może swobodnie dysponować ilością i rodzajem Towaru, który się w nim znajduje.
 5. Po złożeniu zamówienia – jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa – Tabell przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz terminie jego realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Tabell o przyjęciu oferty i z tą chwilą pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeśli Tabell nie prześle Klientowi informacji, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, umowa pomiędzy Klientem a Tabell nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone przez Klienta płatności Tabell zwraca na konto Klienta.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Tabell prześle informację o anulowaniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Anulowanie zamówienia oznacza brak obowiązku jego realizacji przez Tabell i może nastąpić nie później niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia wskazanego przez Tabell, a jeżeli termin ten nie został określony – nie później niż w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Tabell.
 7. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta wpłaty całej należności.
 8. Status realizacji zamówienia Klient może sprawdzić w zakładce poprzez Konto w Sklepie. W pozostałych przypadkach Klient jest informowany mailowo o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
 9. Jeżeli Klient stwierdzi jakiekolwiek niezgodności w przesłanych przez Tabell informacjach dotyczących składanych przez niego zamówień, powinien niezwłocznie skorygować niezgodności kontaktując się z Tabell pod adresem e-mail: kontakt@tabell.eu.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność materiałów potrzebnych do jego wykonania w magazynie. W przypadku niedostępności części materiałów, Klient jest informowany o stanie zamówienia i wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania lub rezygnuje z realizacji zamówienia.
 11. Tabell zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn od niej niezależnych. W takim przypadku zwrot pieniędzy wpłaconych przez Klienta nastąpi w ciągu 10 dni, licząc od dnia poinformowania Klienta przez Tabell o odstąpieniu od realizacji zamówienia.
 12. W przypadkach wskazanych w pkt. 19 i 20 Tabell nie ponosi względem Klienta żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej, a rezygnacja lub odstąpienie od realizacji zamówienia nie powoduje powstania po stronie Klienta żadnych uprawnień poza możliwością żądania zwrotu uiszczonych na rzecz Tabell należności.

§ 7

PŁATNOŚCI

Ceny w sklepie Tabell są cenami brutto. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie i nie jest wliczony w cenę Produktu. Cena nie obejmuje kosztów montażu.

Płatność za zakupiony Produkt może być dokonana za pośrednictwem serwisu PayU.

Tabell przystępuje do realizacji Zamówienia od chwili otrzymania z serwisu PayU potwierdzenia poprawnego wykonania pełnej płatności za zamówienie.

 1. Płatności ratalne oferowane przez system PayU są niezależne od Tabell, a zdolność kredytowa Kupującego określana jest przez system PayU indywidualnie.
 2. Podane w ofercie dane dotyczące wielkości raty kredytowej są wielkościami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

WYSYŁKA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia jest indywidualnie ustalany dla każdego produktu i jest liczony od dnia potwierdzenia wpływu całej należności na konto Tabell.

Klient zobowiązany jest do odbioru Produktu w miejscu i terminie uzgodnionym z Tabell, a w przypadku naruszenia tego obowiązku, zapłaci firmie opłatę w wysokości 400 zł tytułem zwrotu kosztów transportu.

W przypadku odbioru produktu we własnym zakresie przez Klienta, odbiór powinien nastąpić w terminie 14 dni od powiadomienia Klienta o zrealizowaniu zamówienia. Po upływie 14 dni, Tabell ma prawo do naliczenia opłaty za przechowywanie Produktu w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze.

Do przesyłki z Towarem Tabell dołącza paragon lub fakturę VAT w zależności od wyboru Klienta dokonanego w toku składania zamówienia i podania danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 1. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej (w formacie PDF) i wysyła ją Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu lub na adres zapisany na Koncie Klienta albo dołącza ją w formie papierowej wraz z Towarem.
 2. W przypadku dostarczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić paczkę w chwili jej doręczania w obecności kuriera. W szczególności Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń. Jeżeli przed wydaniem przesyłki Klientowi okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient może zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki Klientowi ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient może zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki niezwłocznie po ujawnieniu szkody.
 3. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie obowiązują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Stąd, przed odebraniem Towaru od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Sporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia Towaru w transporcie.
 4. Protokół ustalenia stanu przesyłki, powinien zawierać szczegółowy opis stanu opakowania otrzymanego Towaru oraz okoliczności, które pomogą wykluczyć udział Klienta w szkodzie i będą stanowić istotny dowód potwierdzający fakt, iż szkoda powstała podczas transportu.

§ 9

ZWROTY TOWARÓW I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Tabell może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zakupionego Produktu bez podawania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument powinien złożyć oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy na piśmie, zwrot towaru natomiast powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży dotyczy wyłącznie Produktów ze standardowej gamy produktów przedstawionej w Sklepie Tabell i nie obejmuje Produktów na zamówienie, wykonanych według specyfikacji Klienta lub według jego indywidualnego projektu i potrzeb.
 4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zostanie zaakceptowane przez Tabell wyłączne wtedy, gdy Produkt będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam Produkt oraz związane z nim akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania oraz montażu.
 5. Do przesyłki zwrotnej produktu należy dołączyć dokument zakupu (paragon lub faktura) z kartą gwarancyjną oraz numer konta, na jaki Tabell ma zwrócić ceny sprzedaży.
 6. W ciągu 3 dni roboczych od trzymania zwróconego Produktu, Tabell dokona jego sprawdzenia. Jeżeli towar spełnia wymagania wskazane w Regulaminie, zwrot zostanie zrealizowany i zostanie wystawiona korekta dokumentu sprzedaży. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, nastąpi zwrot ceny sprzedaży na konto Klienta.
 7. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Tabell umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Tabell przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Towar na adres: ………….. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

§ 10

MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA USŁUGI

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę na usługi za pośrednictwem Sklepu Tabell może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy na usługi Konsument powinien poinformować Tabell na adres e-mail: kontakt@tabell.eu o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy na usługi stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy na usługi zawartej za pośrednictwem Sklepu Tabell umowę uważa się za niezawartą.

§ 11

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Tabell odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru na zasadach rękojmi uregulowanej w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi.
 2. W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tabell.eu lub pisemnie na adres ……………………
 4. Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, otrzymany dowód zakupu Produktu i kartę gwarancyjną, dokładny opis i zdjęcia przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Tabell.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt do Tabell na adres: …………..
 6. Tabell na piśmie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania na wskazany przez Klienta adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informując Klienta o proponowanych dalszych działaniach, mających na celu rozpatrzenie reklamacji.
 7. Jeżeli podane przez Klienta w reklamacji dane będą wymagać uzupełnienia, Tabell zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w określonym terminie. termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna wówczas bieg od dnia doręczenia Tabell kompletnych danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji.
 8. Klient może przyjąć zaproponowany przez Sprzedawcę sposób załatwienia reklamacji, wysyłając w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji Tabell, jej akceptację na adres: kontakt@tabell.eu lub pisemnie na adres: …….
 9. W przypadku nie przyjęcia przez Klienta propozycji Tabell co do sposobu załatwienia reklamacji, postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane.
 10. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Klienta mogą nie być rozpatrzone.
 11. Klientom będącym konsumentami udziela się 12 miesięcznej gwarancji na zakupione Produkty liczonej od daty sprzedaży. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez Tabell.

§ 12

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tabell.eu lub pisemnie na adres: ……………...
 3. Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta, które umożliwiają jego identyfikację, wskazanie przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Tabell.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Tabell w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Tabell udziela odpowiedzi na reklamację w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listownie na podany w reklamacji adres albo na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§ 13

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu posiada Tabell i są one zastrzeżone. Materiały znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Tabell, w tym teksty, grafika i kody źródłowe nie mogą być powielane, przesyłane bądź wykorzystywane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Zabrania się wykorzystywania zawartości strony internetowej Sklepu Tabell bez uprzedniego uzyskania pozwolenia Sprzedawcy wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Zakazane jest umieszczanie przez Klienta w Sklepie, w tym w opiniach o Produktach treści o charakterze bezprawnym, w szczególności o charakterze obraźliwym, naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej Sklepu Tabell lub usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów strony internetowej Sklepu, jego zasobów i udostępnionych funkcji, celem prowadzenia działalności, która naruszałaby interesy Tabell bądź negatywnie wpływała na funkcjonowanie Sklepu Tabell.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie Sklepu Tabell do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w szczególności do przesyłania przez Klientów wszelkich informacji handlowych, prowadzenia przez Klientów działalności komercyjnej lub reklamowej itp.
 6. Klient, który poweźmie informację, iż w Sklepie Internetowym zamieszczono treść niezgodną z prawem lub Regulaminem może zgłosić ten fakt Sprzedawcy przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@tabell.eu.

§ 14

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Strony zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby niezwłocznie rozstrzygnąć spór lub roszczenie wynikłe lub związane z zawartą umową, w drodze negocjacji.
 2. Jeżeli podjęte negocjacje nie przyniosą pomyślnych rezultatów i o ile Strony nie uzgodniły inaczej, wszelkie spory – w przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca – rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument właściwość sądu ustalona zostanie wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku.
 5. Konsument może jednak skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, np. z mediacji lub sądownictwa polubownego. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 6. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:some text
  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
  2. wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy
  3. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie postanowienie to zostanie wyłączone i nie będzie obowiązywać Stron, natomiast pozostałe postanowienia Regulaminu będą obowiązywać i będą wiązać Strony.

Tabell ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży i Umowy na usługi, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę, nie większych nich wartość Zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu;
 4. zmiany zakresu działalności Sprzedawcy;
 5. konieczności poprawienia błędów i omyłek pisarskich w Regulaminie;
 6. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
 7. przeciwdziałania nadużyciom;
 8. konieczności poprawy procesu obsługi Klientów i zawierania umów.
 1. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie poprzez zamieszczenie co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie odpowiednich informacji na głównej stronie Sklepu.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu po zawarciu Umowy Sprzedaży lub Umowy na usługi, do stosunku prawnego nawiązanego w drodze jej zawarcia stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia danej umowy.
 3. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i innych danych dotyczących Tabell nie stanowi zmiany Regulaminu.