Regulamin konkursu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą „Świąteczny stół”.
 2. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem instagram.com i facebook.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, bądź facebook ani z nim związany.
 3. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest MB Michał Balak, ul. Ks. Zygmunta Kuźmy 99, NIP: 5512642394. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.
 4. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Instagram jest w tym zakresie wyłączona.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna.
 6. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

 1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kontaktowe podane powyżej w § 1 ust. 4 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody oraz innych celach rozliczeniowych związanych z organizacją konkursu.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:
  a) imienia i nazwiska,
  b) adresu zamieszkania,
  c) numeru telefonu (na potrzeby doręczenia nagrody)d) adres e-mail (opcjonalnie).
 4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do niepodawania jakichkolwiek danych osobowych o charakterze danych wrażliwych.
 5. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych przez Fundatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Powyższe nie dotyczy:
  a) danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;
  b) przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez portal Instagram – albowiem Organizator nie ma żadnego wpływu na takie przetwarzanie, a nadto sam 6. Uczestnik może usunąć swoje zgłoszenia konkursowe z portalu Instagram za pośrednictwem swojego konta na tym portalu.
 6. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureatów Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi, urzędowi skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody) oraz podmiotowi realizującemu usługę doręczenia nagrody (firmie kurierskiej).
 7. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związane z ochroną danych osobowych.

 1. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi zaobserwować profil @tabell_drewno_w_domu na Instagramie, opublikować zdjęcie lub film stołu zakupionego u organizatora na swoim koncie na Instagramie w formie posta lub rolki, oznaczyć @tabell_drewno_w_domu lub podesłać nam je w wiadomości prywatnej na Instagramie lub przesłać nam je na naszego maila kontakt@tabell.eu.
 2. Zdjęcie musi przedstawiać jeden z produktów z aktualnej oferty organizatora.
 3. Profil na Instagramie uczestnika biorącego udział w konkursie musi być publiczny.
 4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi zgody na wykorzystanie zdjęć lub filmów do celów marketingowych marki: strony internetowej, kanałów społecznościowych i innych.
 5. Konkurs trwa od 22.12.2023r. do 31.12.2023r..
 6. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród nastąpi do 15.01.2024r..
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub wycofania konkursu w dowolnym momencie.

 1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
  a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
  c) w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny,
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz spełnienie warunków podanych w §3.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.
 3. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Uczestnik konkursu musi posiadać stół wyprodukowany przez organizatora.

 1. OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD
 1. Nagrodą jest jedna Karta Podarunkowa o wartości 2000 zł brutto do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy, realizując zakupy w sklepie internetowym www.tabell.eu, składając zamówienie telefonicznie pod numerem +48 571 917 108 lub mailowo na adres kontakt@tabell.eu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spory między zwycięzcą a jakąkolwiek osobą, z którą zdecyduje się lub nie podzielić nagrodą.
 3. Zwycięzca będzie wybierany w siedzibie Organizatora, ul. Pniaki 2, 34-124 Klecz Dolna, najpóźniej do godziny 10:00 dnia 14.01.2024r..
 4. Nagrody nie można sprzedać, wymienić ani wymienić na gotówkę. Wartości nagród są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu i zawierają podatek od towarów i usług. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę wartości nagrody. Zwycięzca zgadza się, że jeśli nagroda (lub element nagrody) jest z jakiegokolwiek powodu niedostępna, Organizator może zapewnić inny przedmiot według własnego uznania.
 5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
 7. Realizując Kartę Podarunkową Zwycięzca ma prawo do wyboru produktów na kwotę 2000,00 zł brutto lub wyższą, z obowiązkiem opłacenia różnicy. Niewykorzystane środki przepadają w momencie złożenia zamówienia.
 8. W konkursie zostaną wyłonione trzy osoby zwycięskie. Każda z trzech osób wyłonionych jako zwycięzcy otrzyma bon o wartości 2000 zł. Wybór zwycięzców dokonany zostanie przez jury konkursowe lub w inny sposób określony przez Organizatora, zgodnie z zasadami uczciwości i obiektywności.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.tabell.eu oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu.